Правила за провеждане и за участие в игра „Flexofytol – обичам спорта!”

НачалоПравила за провеждане и за участие в игра „Flexofytol – обичам спорта!”

1. Организатор

1.1. Играта е организирана от „Дижитал Пойнт ООД ” , със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. “Фр. Нансен” 1, ет. 1, с ЕИК: 203766522, наричано по-долу, за краткост „Организатор”. Настоящите правила са задължителни за участниците в Играта. Организаторът си запазва правото едностранно да поправя или изменя Правилата, като обявява поправките или измененията публично в интернет във фейсбук страницата на Flexofytol https://www.facebook.com/flexofytolbulgaria/ Поправките или измененията влизат в сила след публикуването им на https://www.facebook.com/flexofytolbulgaria/ или на https://flexofytol.bg/
1.2. Играта се организира с рекламна цел за популяризирането на марката Flexofytol.

2. Период и място за провеждане на Играта
2.1. Играта „Flexofytol– обичам спорта!”, наричана по-долу, за краткост „Играта”стартира, считано от 25.10.2021 г. и продължава до 31.10.2021 г.
2.2. Играта се провежда при условията на настоящите Правила.
2.3. Играта се провежда в Инстаграм профила на Flexofytol https://www.instagram.com/flexofytol_bulgaria/
2.4. Чрез жребий, победителите ще бъдат обявени на 01.11.2021 г. в Инстаграм профила на Flexofytol https://www.instagram.com/flexofytol_bulgaria/
2.5. За да получат наградата си, те трябва да изпратят трите си имена, адрес за доставка и телефон за връзка, чрез лично съобщение в профила до 10 дни след обявяването им за победители. Данните на участниците ще бъдат използвани с цел доставка на наградата.

3. Право на участие
3.1. В тази Игра право на участие има всяко дееспособно физическо лице, което пребивава на територията на Република България. В случай, че печелившият е на възраст до 14 години, ненавършени до 31.10.2021 г. включително, наградата може да бъдe получена само от законния настойник на същия. В настоящата Игра НЕ могат да участват лица, работещи в „Дижитал Пойнт ООД ”, както и техни преки родственици: деца, родители, братя, сестри, съпрузи.
3.2. Правото на участие в Играта принадлежи изключително на един единствен подател, който отговаря на условията от настоящите Правила.

4. Условия за провеждане на играта 4.1. През периода на провеждане на Играта, желаещите да участват в нея трябва да тагнат приятел, който обича да спортува в следната публикация https://www.instagram.com/p/CVcm8ryIu5M/ и да последват профила на Flexofytol – https://www.instagram.com/flexofytol_bulgaria/

5. Награди (избор и получаване)
5.1. Наградите от Играта са – 1 бр. Награда, която се състои от тренировъчна постелка за йога и една опаковка Flexofytol®; 3 бр. Награди, всяка от които се състои от тренировъчен ластик и опаковка Flexofytol®. Общо 4 бр. Награди.
5.2. Наградите ще бъдат доставени безплатно до печелившите участници на посочен от тях адрес, чрез куриер до 14 работни дни от получаване на потвърждението, че са спечелили и предоставяне на адрес за доставка. 5.3. Наградата не може да бъде заменена с нейната парична равностойност.

6. Условия за валидност
6.1. За да спечели участникът в Играта трябва да отговаря на условията за участие, изброени в т. 3 и т. 4 от настоящите правила.

7. Правни спорове
7.1. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в Играта, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай, че това се окаже невъзможно, двете страни ще трябва да се отнесат до институциите, които са компетентни да разрешат спора.

8. Прекратяване на Играта
8.1. Настоящата Игра може да бъде прекратена преди изтичане на срока на Играта при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, в резултат на което Организаторът, по независещи от него причини, не може да продължи настоящата кампания.

9. Информация, свързана със защитата на личните данни
9.1. Участвайки в Играта, участниците се съгласяват доброволно да предоставят на Организатора свои лични данни, ако спечелят наградата – три имена, телефон за връзка и адрес, на който да бъде доставена наградата.
9.2. С участието си в Играта всеки участник декларира, че е запознат, с: – Данните, които идентифицират „Дижитал Пойнт ООД ”; – Целта и средствата на обработка на личните данни; – Доброволния характер на предоставянето на данните; – Правото на заличаване, коригиране, изтриване или блокиране на личните данни, ограничаване на данните, обработването на които не отговаря на изискванията на Закона за защита на личните данни; – Правото да възрази срещу обработването на личните му данни и правото да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни;
9.3.С участието си в Играта, участниците се съгласяват, че Организаторът може да обработва предоставените лични данни с цел обявяване на спечелилия участник и доставянето на наградата.
9.4. Всеки участник има право да поиска достъп, корекция и/или заличаване на неговите лични данни от базата данни на Организатора по всяко време, като попълни и изпрати писмено искане до Организатора. За контакт с Длъжностното лице по защита на данните на „Дижитал Пойнт ООД ” можете да пишете на еmail: accounting@digitalpoint.bg Личните данни, необходими за доставка на наградата, по-конкретно адрес и телефонен номер ще бъдат заличени след получаване на наградата от печелившия участник.

10. Разни
10.1. Всеки участник в Играта се счита за уведомен и запознат с нейните правила и съгласен с условията й.
10.2. Чрез включването си в Играта участниците са съгласни с предвиденото в настоящите правила.